Санкции по актуализирания Закон за движението по пътищата, който влизат в сила от 21.01.2017 г.
 
От 21.01.2017 г. в сила влиза последната актуализация на Закона за движението по пътищата. В тази връзка сме извадили санкциите за някои от нарушенията на закона.
 
Временно се отнема шофьорската книжка на водач (чл. 171, т.1):
 1. За когото видимо се установи, че не отговаря на медицинските или психологическите изисквания;
 2. Който:
 1. отказва да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване;
 2. който поради незнание е извършил немаловажно нарушение на правилата за движение;
 3. който извършва обществен превоз на пътници или товари с превозно средство, което не е включено в списък към лиценз или удостоверение за регистрация;
 4. който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане;
 5. който управлява моторно превозно средство без застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите;
 
МПС временно се спира от движение (чл. 171, т.2), когато:
 1. когато МПС е технически неизправно, включително и когато съдържанието на вредни вещества в изгорелите газове или шумът са над установените норми или конструкцията му е изменена без съответното разрешение;
Напомняме, че технически изправно е МПС, за което имате Годишен технически преглед. Ако нямате ГТП, Вашето МПС не е технически изправно и може да бъде спряно от движение.
 
 1. Когато МПС превозва опасен товар без да отговаря на изискванията за това;
 2. Когато МПС е без Гражданска отговорност;
 3. Когато МПС е обозначено като Такси, но няма лиценз или не отговаря на изискванията за това;
 4. Когато МПС е със снети шумозаглушители;
 5. Когато не е заплатен или не е залепен винетния стикер;
 6. Когато допуснете МПС да бъде управлявано от лице:
 1. Когато управлявате МПС с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане;
 2. Когато при управление на МПС  превишите максимално разрешената скорост в населено място над 50 км/час.
 3. Ако допускате, организирате или предоставяте МПС за участие в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползвате за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари.
 
При временно спиране от движение на МПС на стъклото се поставя стикер, а МПС се премества и предоставя за отговорно пазене за Ваша сметка. Съставя се акт за административно нарушение като се изземат свидетелството Ви за управление  и Свидетелството за регистрация на МПС.
 
Прекратява се регистрацията на МПС, когато (чл. 171, т.2а) Вие като собственик управлявате МПС:
 1. без да имате съответното свидетелство за управление;
 2. след употреба на алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда
 3. след употреба на наркотични вещества или техни аналози
 4. и отказвате да Ви бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози
 5. и не изпълните предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози
При прекратяване на регистрацията на МПС се съставя акт и се изземат свидетелството Ви за управление, Свидетелството за регистрация на МПС и регистрационните табели.
 
 
Употреба на алкохол и/или наркотични вещества
 
Ако управлявате МПС след употреба на алкохол и/или наркотични вещества ще Ви бъдат наложени следните санкции:
 1. МПС се спира от движение или се де-регистрира.
Напомняме, че в този случай договорът Ви за изплащане на МПС се разваля поради виновно неизпълнение от Ваша страна със всички последици от това.
 1. Ще бъдете лишен от право да управлявате МПС:
 1. Парична глоба в размер:
При повторно нарушение лишаването е за срок от 1 до 3 години, а глобата от 1000 до 2000 лв.
При отказ на проверка за алкохол или наркотични вещества ще бъдете лишен от право да управлявате МПС за 2 години и ще платите глоба от 2000 лв.
 
Скорост
 
Превишаването на разрешената скорост в населено място се наказва както следва:  
Превишаването на разрешената скорост извън населено място се наказва както следва:  
Екипът на Финансова Група Болкан Ви призовава:  Спазвайте Закона за движение по пътищата !!! Този закон е написан, за да пази Вас, Вашите деца и близки и всички останали участници в движението.


 

 

Предлагаме допълнителен доход

 

Застрахователен брокер предлага допълнителен доход  на всички, които искат да станат наши сътрудници.

Нашето предложение е подходящо по-скоро като допълнение към някаква друга основна дейност  и затова ще подхожда най-вече на ученици, студенти, пенсионери и работещи.

Като наш сътрудник Вие няма да имате никакви ангажименти към нас. Няма да е необходимо да спазвате работно време или да отчитате определен брой застраховани клиенти. Няма да изискваме да имате опит и няма да Ви обучаваме. Няма да издавате полици и да учите застрахователни тарифи, защото Вие няма да бъдете наш агент или брокер, а партньор. Нашето партньорство ще се състои единствено в следното - Вие ни водите клиент и получавате възнаграждение за това. Повече информация за вида и размера на това възнаграждение можете да получите на събеседване в нашия офис. Такова ще се провежда всяка работна сряда и четвъртък между 10 и 14 часа, като е необходимо предварително да заявите участие на тел. 02-9813074, 0899967169. Адресът ни е гр. София, ул. “Княз Борис 1-ви” № 57А, ет. 4.