Санкции по актуализирания Закон за движението по пътищата, който влизат в сила от 21.01.2017 г.
 
От 21.01.2017 г. в сила влиза последната актуализация на Закона за движението по пътищата. В тази връзка сме извадили санкциите за някои от нарушенията на закона.
 
Временно се отнема шофьорската книжка на водач (чл. 171, т.1):
 1. За когото видимо се установи, че не отговаря на медицинските или психологическите изисквания;
 2. Който:
 1. отказва да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване;
 2. който поради незнание е извършил немаловажно нарушение на правилата за движение;
 3. който извършва обществен превоз на пътници или товари с превозно средство, което не е включено в списък към лиценз или удостоверение за регистрация;
 4. който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане;
 5. който управлява моторно превозно средство без застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите;
 
МПС временно се спира от движение (чл. 171, т.2), когато:
 1. когато МПС е технически неизправно, включително и когато съдържанието на вредни вещества в изгорелите газове или шумът са над установените норми или конструкцията му е изменена без съответното разрешение;
Напомняме, че технически изправно е МПС, за което имате Годишен технически преглед. Ако нямате ГТП, Вашето МПС не е технически изправно и може да бъде спряно от движение.
 
 1. Когато МПС превозва опасен товар без да отговаря на изискванията за това;
 2. Когато МПС е без Гражданска отговорност;
 3. Когато МПС е обозначено като Такси, но няма лиценз или не отговаря на изискванията за това;
 4. Когато МПС е със снети шумозаглушители;
 5. Когато не е заплатен или не е залепен винетния стикер;
 6. Когато допуснете МПС да бъде управлявано от лице:
 1. Когато управлявате МПС с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане;
 2. Когато при управление на МПС  превишите максимално разрешената скорост в населено място над 50 км/час.
 3. Ако допускате, организирате или предоставяте МПС за участие в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползвате за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари.
 
При временно спиране от движение на МПС на стъклото се поставя стикер, а МПС се премества и предоставя за отговорно пазене за Ваша сметка. Съставя се акт за административно нарушение като се изземат свидетелството Ви за управление  и Свидетелството за регистрация на МПС.
 
Прекратява се регистрацията на МПС, когато (чл. 171, т.2а) Вие като собственик управлявате МПС:
 1. без да имате съответното свидетелство за управление;
 2. след употреба на алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда
 3. след употреба на наркотични вещества или техни аналози
 4. и отказвате да Ви бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози
 5. и не изпълните предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози
При прекратяване на регистрацията на МПС се съставя акт и се изземат свидетелството Ви за управление, Свидетелството за регистрация на МПС и регистрационните табели.
 
 
Употреба на алкохол и/или наркотични вещества
 
Ако управлявате МПС след употреба на алкохол и/или наркотични вещества ще Ви бъдат наложени следните санкции:
 1. МПС се спира от движение или се де-регистрира.
Напомняме, че в този случай договорът Ви за изплащане на МПС се разваля поради виновно неизпълнение от Ваша страна със всички последици от това.
 1. Ще бъдете лишен от право да управлявате МПС:
 1. Парична глоба в размер:
При повторно нарушение лишаването е за срок от 1 до 3 години, а глобата от 1000 до 2000 лв.
При отказ на проверка за алкохол или наркотични вещества ще бъдете лишен от право да управлявате МПС за 2 години и ще платите глоба от 2000 лв.
 
Скорост
 
Превишаването на разрешената скорост в населено място се наказва както следва:  
Превишаването на разрешената скорост извън населено място се наказва както следва:  
Екипът на Финансова Група Болкан Ви призовава:  Спазвайте Закона за движение по пътищата !!! Този закон е написан, за да пази Вас, Вашите деца и близки и всички останали участници в движението.
И още за данъците
 
               И 2015 г. не идва без промени за данъците на колите. За щастие този път промяната не е увеличение на данъка, а в сроковете за неговото плащане. Промяната в ЗМДТ е съвсем незначителна – в чл. 60, ал. 1 преди имаше начален срок, от който данък МПС беше платим, а именно данъкът се плащаше след 01 март (“Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим ...”).
               С ДВ бр. 105/19.12.14 г. (в сила от 01.01.2015 г.) беше премахната тази начална дата. С други думи данъкът МПС вече се плаща още от 01 януари (поне теоретично). Последствието от тази малка промяна е, че ако искате да купите или продадете МПС при нотариус, задължително трябва да разполагате с квитанция за платен данък МПС за текущата година.
Какви са проблемите при този нов ред:
<>1.2.Продавачът е длъжен да плати данъка преди да отиде при нотариуса. За плащането на данъка има само две възможности – да се плати за половин година или да се плати за цялата година. Ако продажбата е например февруари, след изповядването на сделката продавачът отписва колата от общината и по закон дължи данък само за месец януари, а е платил данък за 6 месеца или за всичките 12 месеца. Ако Вие сте такъв продавач трябва да си вземете парите за данъка от купувача, защото НАП пари не връщат.
 
Каква е идеята на промените ?
               Противно на първосигналния отговор, целта не е чрез непрестанни промени да се затрудняват хората, които се опитват да са изрядни или да се объркват допълнително чиновниците до степен, в която никой не знае вече нищо. Идеята е да се повиши събираемостта на данъците по следните 2 начина:
               Първо, от НАП смятат, че ако колата бъде продадена февруари, новият собственик ще дължи данък само за 11 месеца, а старият нямало да си плати данъка за 1 месец и от НАП нямало да могат да вземат този данък, защото продавачът вече нямало да е собственик.
               Второ, нотариусът трябва да види оригинална квитанция, защото били зачестили случаите, в които се представя фалшива квитанция. Така нотариусът ще влиза в ролята на разобличител на такива измами. Друг е въпросът, че по този критерий доста квитанции от по-малките общини ще излизат “фалшиви”, просто, защото не навсякъде разполагат със стикерите, за които нотариусите трябва да внимават.
               Тук ми се иска да напомня, че се приемат единствено квитанции с подпис и печат от НАП. Ако плащате данъка по банков път или през  EasyPay и т.н., след плащането ще се наложи отново да се наредите на опашка в НАП за печат, че данъкът наистина е платен. Това допълнение се прави, разбира се, във връзка с развитието на електронното правителство и облекчаването на процедурите за данъкоплатците.
               В заключение  мога да Ви посъветвам следното. Понеже в нашата страна административните процедури непрекъснато се променят и всичко редовно се обърква, най-добре се обадете на Вашият нотариус преди да организирате сделка и го/я питайте за всички необходими документи, за да можете да си ги набавите предварително и да не Ви се провалят сделките. При някои нотариуси ще можете да получите адекватна информация и дори да свършите работа.
 
25.01.2015 г.

 

Промяна в облагането на банковите лихви

 

С промяна в ЗДДФЛ от 01.01.2013 г. се въведе облагане с данък (10%) на лихвите по депозитите на физически лица в банки (чл. 38, ал. 13). Имаше една “вратичка”, а именно: дефиницията за  “депозитна сметка” в ЗДДФЛ беше следната:

(пар. 58.) ““Депозитни сметки" са банкови сметки за съхранение на пари за определен срок срещу възнаграждение (лихва).”

С други думи при безсрочните и спестовните депозити нямаше дължим данък, понеже при тях нямаше “определен срок”.

С ДВ бр. 105/19.12.14 г. (в сила от 01.01.2015 г.)  беше направена една корекция в текста на чл. 38, ал. 13, с която тази “вратичка” се затвори. Съгласно новия текст:

“С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по банкови сметки.” Така вече няма значение какъв е вида на банковата сметка. Ако по нея физическото лице получава доход (лихва), тя ще се облага с данък.

02.02.2015 г.

05.01.2015 г.

 


 Как се плаща глоба за скорост по електронен фиш
 
Ако сте карали с превишена скорост и някоя камера Ви е увековечила, ще получите електронен фиш с глоба. При плащане на глобата в срок до 14 дни от получаването на фиша ползвате отстъпка 30%, но как да го платите ?
Глобите се плащат с бюджетно платежно, в което задължително трябва да се напише номера на фиша (не на нарушението) и датата на неговото издаване. В последно време фишовете идват от КАТ директно с готово платежно, за да не се затруднявате.
По-важното е какво става с плащането на фиша в последствие. Ако си мислите, че след като сте платили глобата всичко приключва, значи най-вероятно не живеете в страната. Не, с плащането на глобата всичко започва, а не приключва.
След като платите фиша трябва цял живот да пазите зорко електронния фиш и платежното. Те Ви трябват, за да можете поне веднъж на 5-6 месеца да носите в КАТ копия на фиша и платежното с молба от КАТ да отразят, че вече сте платили фиша. Това носене ще продължи само известно време, да кажем 2-3 години. След това ако се опитате да си вадите удостоверение за липса на задължения от НАП ще откриете, че според НАП Вие не сте платили този фиш. От там учтиво ще Ви обяснят, че случаят е вече прехвърлен към Дирекция “Събиране”, т.е. към съдия изпълнителите и трябва да се насочите към тях. Ако не Ви се е налагало да си вадите удостоверение за задължения, така или иначе по някое време ще получите уведомление от същите съдия-изпълнители, че имате неплатени задължения.
Вие вече ще имате готовност и веднага ще отидете в Дирекция “Събиране”, където прилежно ще попълните молба някой вече да отрази, че сте платили тази глоба и още по-прилежно ще приложите копие на фиша и на платежното. За да ускорите процедурата, която отнема само 2-3 месеца, можете успоредно да продължавате да пускате същата молба с копие на фиша и на платежното и в КАТ.
И така след тези 2-3 месеца се пригответе изпълнителното дело срещу Вас да е вече образувано, защото при корекция на дължимите от Вас  суми (например при коригиране, че не дължите глоба 200 лв., а дължите 0 лв.) софтуерът автоматично задава номер на изпълнително дело. Ако към този момент все още не Ви е прилошало, моля не спирайте да стискате в ръка фиша и платежното. Както вече се ориентирате, те ще са Ви необходими, за да се защитавате в последващия съдебен процес.
Ако всичко това не Ви се прави, можете да се обърнете към нашия лизингов отдел и да вземете следващата си кола на изплащане. Не се безпокойте, докато действа договора ние ще се занимаваме с всичко това, а и вече имаме специален склад за вечно съхранение на всички електронни фишове и платежните за глобите, както и служител, специализиран в писането на молби и носенето на копия за тези фишове и платежните към тях.
19.12.2014 г.

 

Предлагаме допълнителен доход

 

Застрахователен брокер предлага допълнителен доход  на всички, които искат да станат наши сътрудници.

Нашето предложение е подходящо по-скоро като допълнение към някаква друга основна дейност  и затова ще подхожда най-вече на ученици, студенти, пенсионери и работещи.

Като наш сътрудник Вие няма да имате никакви ангажименти към нас. Няма да е необходимо да спазвате работно време или да отчитате определен брой застраховани клиенти. Няма да изискваме да имате опит и няма да Ви обучаваме. Няма да издавате полици и да учите застрахователни тарифи, защото Вие няма да бъдете наш агент или брокер, а партньор. Нашето партньорство ще се състои единствено в следното - Вие ни водите клиент и получавате възнаграждение за това. Повече информация за вида и размера на това възнаграждение можете да получите на събеседване в нашия офис. Такова ще се провежда всяка работна сряда и четвъртък между 10 и 14 часа, като е необходимо предварително да заявите участие на тел. 02-9813074, 0899967169. Адресът ни е гр. София, ул. “Княз Борис 1-ви” № 57А, ет. 4.

 

 

Лизингова компания Болкан Ви поздравява с началото на данъчната кампания

 

Лизингова компания Болкан уведомява своите клиенти, че от 1-ви Март започна кампанията за плащане на данъци за автомобилите.
 

Напомняме на всички лизингови клиенти, че следва да заплатят данъците за лизинговите си коли до 30.04.2014 г. Ние запазваме за себе си “удоволствието” да платим данъците в данъчната администрация, а Вас ще помолим да ги внесете към нас по същия начин, по който си плащате лизинговите вноски.

В случай, че все още не сте получили уведомление от лизинговия отдел за актуалния размер на дължимия от Вас Данък или имате някакви допълнителни въпроси, можете да се свържете с колегите на познатите лизингови телефони: 0899967802, 0899967803, 02-9813074. 

 Какво да подаря за Свети Валентин?
 

Празникът на любовта е нещо чудесно, само да не трябваше всяка година да измисляте нещо оригинално и романтично за подарък на своята половинка. И така, какво да е тази година?

Лизингова компания Болкан съветва тази година за Свети Валентин да вземете кола на изплащане от нас. А ето какви са предимствата:

1.      Ще успеете да зарадвате партньора си без да се налага да плащате накуп цената на колата.

Разходете се по вносители и автокъщи и изберете такъв автомобил, който веднага да Ви грабва. Сега има богат избор, всеки може да намери кола, която да “му намигне”. А за да преодолеете страшния момент с плащането на цената се обадете на колегите от лизинговия офис и поискайте най-удобния за Вас погасителен план. Координатите ни може да намерите на www.bolkanbg.com.

 

2.      “Новият” автомобил винаги доставя удоволствие, дори и да е употребяван.

Тук въпросът е да направите правилния избор. Не е необходимо колата да чисто нова, за да изпълни своето предназначение. Въпросът е да Ви върши работа и да Ви е приятно да я ползвате.

 

3.      Автомобилът е класически подарък за скъп човек.

Избирайки кола за подарък, няма да сгрешите. Деветдесет процента от хората на възраст между 18 и 50 години ще се зарадват на такъв подарък. В останалите 10 процента ще имате извинение да направите подарък на себе си.

 

4.      Може да разгърнете своите фантазии.

Има богат избор на автомобили. Вашата кола може да е симпатична, сладка, красива, весела, убийствена, мощна, бърза, елегантна или каквато си поискате.

 

5.      Като лизингополучател винаги можете да смените ползвателите на колата.

Любовта е чудесна, но за съжаление не винаги трайна. Докато колата е на лизинг, тя си остава собственост на лизинговата компания и по този начин Вие хем сте направили подарък, хем не сте прехвърлил собствеността окончателно, а това дава възможност за бърза и безпроблемна промяна. В случай, че чувствата Ви охладнеят винаги ще можете да смените ползвателите на автомобила. Като титуляр по договора за лизинг, просто трябва да си вземете колата от вече не толкова любимия човек и да поискате от лизинговата компания да издаде пълномощно за управление на колата на новия любим човек.  Това е прост и много ефективен метод:  подаръкът за празника си остава един и същ  - хубав автомобил за Вашето съкровище; собственик на колата си остава лизинговата компания и към нея  съкровището не може да има претенции;  с времето се сменя само съкровището в колата.

 


 

 Какви данъци ще плащаме за колите си за 2014 г. ?

 

 

С промяна в ЗМДТ, обнародвана в ДВ бр. 101/2013 г., бяха определени нови отстъпки в размера на данък МПС за 2014 г. Както и преди, отстъпките засягат леките автомобили с мощност до 100 к.с. Ще има отстъпки и за товарните автомобили, автобусите и влекачите.

 

 

 

До сега за определяне на отстъпката нямаше значение каква еко-категория е лекият автомобил. Беше необходимо той да е до 74 kw или 100 к.с., включително, и да има действащ катализатор, за да ползвате 50% отстъпка от данъка.

 

 

 

Сега, отстъпката, която можете да ползвате, зависи от еко-категорията на автомобила. Можете да я проверите на големия талон на колата. Еко-категорията се означава по следния начин: "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", и се вписва в талона с код V.9, точно над ЕГН-то или ЕИК номера на собственика.

 

 

 

Тъй като данните за тази категория се вписват сравнително от скоро, е възможно на талона да няма информация за категорията. В този случай бихте могли да я проверите при официалния вносител за марката на вашето МПС, защото тази категория се определя от производителя.

 

 

 

Чисто процедурно би трябвало от КАТ да изпратят по служебен път данни за еко-категориите на всички автомобили до съответните данъчни служби, за да могат от там да изчислят дължимите данъци. В какви срокове реално ще се извърши това, все още не е ясно. Би трябвало да можете да удостоверите категорията на автомобила с копие на големия талон и по този начин да можете да ползвате отстъпката дори и необходимите данни да не са все още въведени в системата. Ако, обаче, категорията не е отразена в талона и трябва да търсите информация от вносителя, все още не е ясно какъв документ ще ви е необходим.

Ако колата Ви е лека и е с мощност над 100 к.с. можете изобщо да не се занимавате с това, защото независимо от категорията на колата, отстъпка от данъка няма да можете да ползвате.

 

 

 

От лизингова компания Болкан обобщиха информацията за отстъпките по следния начин:

 

 

 

Ако колата е лека и е с мощност до 74 kw или 100 к.с., вкл. и:

·        Има действащ катализатор, но няма еко-категория ("Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV"), ще  можете да ползвате отстъпка от 20 до 40% по решение на общинския съвет за общината по регистрация на МПС-то.

·        Има категория "Евро 3" или "Евро 4", ще ползвате 50% отстъпка от данъка МПС, независимо дали имате или нямате катализатор.

·        Има категория "Евро 5" или "Евро 6", ще ползвате 60% отстъпка от данъка МПС, отново независимо от катализатора.

 

 

 

Ако колата е лека, но е с мощност над 100 к.с., няма да ползва намаление независимо от еко категорията.

 

 

 

Ако колата е товарна, ще ползвате отстъпка от данъка, независимо от мощността на двигателя и наличието на катализатор. Отстъпката Ви ще е :

·        40%, ако имате категория "Евро 3" или "Евро 4"

·        50% за категория “Евро 5" и "Евро 6", "EEV".

От лизинговата компания напомнят, че при товарните автомобили данъкът продължава да зависи от технически допустимата максимална маса на МПС, което прави автомобилите от категория N1 много “привлекателни”.

 

 

 

Аналогично -  за автобус, влекач за ремарке или седлови влекач с категории "Евро 3" и "Евро 4"  отстъпката е 40%, а за тези с категории "Евро 5", "Евро 6" или "EEV" – 50%.  Това не засяга  автобусите, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, защото за тях отстъпката е 90%.

 

 

 

Както и до сега данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 

 

 

В общи линии, има 2 варианта:

·        ако сте любител на високите скорости  и сте се насочили към мощна кола, Вие едва ли се интересувате толкова от данъка и това, че ще го плащате без отстъпка и цялата тази статия едва ли ще Ви е от полза. В такъв случай това, което ще Ви е от полза, е да се обърнете към лизингова компания Болкан за лизинг на някоя кола с повече коне под капака. Лизингът ще Ви помогне да й се радвате от сега, а да плащате разходите за нейното закупуване на части. За повече информация четете на www.bolkanbg.com .

·        ако мощността на колата не Ви интересува толкова, колкото икономическата страна на правото на ползване на МПС, тогава се надяваме горната информация да Ви е била полезна. В този случай нашият съвет към Вас ще бъде да продадете стария си автомобил с ниска еко-категория и да използвате получената сума като първоначална вноска за закупуване на по-нов автомобил с по-добри  еко-показатели. И за да е тази промяна наистина изгодна ще е добре да се насочите към автомобил от категория N1 и то на лизинг от лизингова компания Болкан. За повече информация четете на www.bolkanbg.com .

 

 

 

 

 


Данък върху лихвите по депозитите

 

Окончателните условия за облагане на доходите от лихви по депозити беше обнародван в бр.94/30.11.12 г на Държавен вестник.  Съгласно Закона за Данъците върху доходите  на физическите лица на облагане подлежат всички лихви по депозитни сметки, като по дефиницията в ЗДДФЛ "депозитна" е всяка сметка за съхранение на пари за определен срок срещу лихва. От тук би следвало, че лихвите по безсрочни депозити няма да се облагат. Няма да се облагат и лихвите по сметки, които са различни от депозитни, т.е. няма да се облагат приходите по разплащателни сметки.
Тези текстове разбира се засягат физическите лица, което означава, че режимът за приходи от лихви по банкови сметки за фирмите остава непроменен. С други думи лихвите, които фирмите получават, няма да се облагат при източника, а подлежат на облагане при положение, че фирмата завърши с положителен финансов резултат.
Относно декларирането на такива доходи от физически лица  - такъв ангажимент физическите лица нямат за лихвите от търговски банки в страната. Банките трябва да удържат и внасят данъка върху лихвите и те трябва да подават декларации към НАП.
Предстои да видим какъв ще е отговора на банките, които ще трябва да компенсират своите по-високи административни разходи (за системи за изчисляване и контрол на дължимия данък; за организация, съставяне и подаване на декларациите за дължимия данък).
За да ограничат възможността за отлив на депозити в чужбина законодателите са предвидили  местните физически лица с приходи от лихви по депозити извън България да подават декларация и да дължат данък (ако такъв не е вече удържан).
07.12.12

 ВАЖНА информация за всички собственици и ползватели на МПС !!!
 

Съгласно чл. 315а от Кодекса за застраховането от 06.10.2012 г. службите за контрол по Закона за Движение по пътищата ще санкционират водачите на МПС, ако на МПС-то има стикери, знаци или белези, указващи пряко или косвено наличието на застраховка на МПС-то.
С други думи, ако по Вашето МПС са останали стикери от старото “активно” или от по-новото “пасивно” маркиране на МПС-то за целите на застраховка КАСКО (както например посочените стикери), може да Ви бъде наложена глоба в размер на 50 лв.
За да избегнете глобата трябва преди 06.10.2012 г. да свалите всички излишни стикери от Вашия автомобил. На колата трябва да останат единствено следните стикери на предното стъкло: (1) Стикер за застраховка гражданска отговорност (зелен квадратен стикер); (2) стикер за винетка; (3) стикер за годишен технически преглед (сребрист продълговат стикер).
27.09.2012г. 

За такива стикери могат да Ви глобят:

Специални лизингови условия за коли до 6 000лв.

 

В условията на финансова криза ние от Финансова група Болкан разработихме специални условия за коли с продажна цена до 6 000 лв.
Опитът ни показва, че тъй като по стандартните ни лизингови условия изискваме заплащане на всички разходи при подписване на договора, това прави по-евтините коли на практика по-трудно достъпни чрез лизинг. До сега не се допускаше разсрочване на разходите и те значително утежняваха началното плащане в случаите за коли с по-ниски продажни цени. Сега, с новите специални лизингови условия за коли до 6 000 лв. вече е възможно и разсрочване на разходи и по-ниска първоначална вноска. По-особеното за новите условия е по-късия срок на изплащане – между 6 и 14 месеца.
Ако порявявате интерес, трябва само да се свържете с нас – по телефон, през заявките в сайта, през скайп или чрез електронната поща - и ние ще Ви направим конкретна оферта


Септември 2011
 

 

 


 

При сделки, свързани с недвижими имоти, плащанията в размер над 10 000 лв са задължително по сметка
 

В ДВ брой бр. 41 от 31.05.2011 г. е обнародвано изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, което ще влезе в сила от 01.07.2011 г.
Част от промените засягат сделки, свързани с недвижими имоти. Според новия чл. 25, ал. 9 при извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, участниците в нотариалното производство декларират в извършвания акт, че сумата, посочена в него, е действително уговореното плащане по сделката.
По-значимото изменение е , че в случая на горепосочените сделки, свързани с недвижим имот, всички плащания в общ размер над 10 000 лв. се извършват по специална банкова сметка на нотариуса или по банкова сметка в избрана от страните банка.
Ако сумите бъдат преведени или внесени по специалната банкова сметка на нотариуса, условията за внасяне на сумите по специалната банкова сметка на нотариуса и за нареждания за плащания от нотариуса се уреждат с писмено споразумение между нотариуса и страните по сделката.

Дата:31.05.2011

 

Фолксваген става най-продаваният нов автомобил у нас

 

Според Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (http://www.svab.bg/Frame_BG/Index.htm) за периода януари - май 2011 най-много продажби на нови автомобили са направени от "Порше БГ" като представител на автомобилите Фолксваген - 978 броя (или 11, 79 % от всички продажби на нови автомобили за посочения период).
На практика над 50% от всички реализирани продажби на нови автомобили за първите 5 месеца от тази година са на автомобили с марка:
Фолксваген - 11,79%
Форд - 9,51%
Тойота - 8,37%
Дачия - 8,30%
Шкода - 7,66%
Пежо - 7,13%
В дъното на таблицата са автомобилите с марка Ланчия (представител - "Ауто Италия") с 1 продаден автомобил, а изобщо без реализирани продажби са Додж, Крайслер и Кадилак.
Така 2011 г се очертава като първата година, в която марката Фолксваген ще оглави класацията за най-продаваните нови автомобили в страната, след като най-доброто й представяне до сега беше традиционното за последните 3 години трето място с около 9% от реализираните продажби на нови автомобили.
Традиционно любимите на българина немски марки като БМВ, Ауди и Мерцедес имат около средните нива на продажби за периода - около 200 броя.

Дата: 06.06.2011